KLAUZULA INFORMACYJNA
Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydującym o celach i zakresach przetwarzanych danych jest: Klub Sportowy ZEW Sosnowiec, 41-215 Sosnowiec, ul. Gałczyńskiego 9

2.      W razie pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych przez Klub mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: klub@zew-sosnowiec.pl

3.      Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub przepisy prawa.

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań:

 • Ustanowionych przez Klub, zgodnie z:
             ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1468 z późn. zm.),
             ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.),
             ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),
             ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 152 z późn. zm.),

celami i zadaniami statutowymi Klubu Sportowego ZEW Sosnowiec.

 • W celach archiwizacyjnych (zgodnie z 7, Ustawy o rachunkowości z dnia 29  września 1994 r.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • W celu realizacji obowiązków podatkowych, w tym  prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z  prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • W celu realizacji uzasadnionych interesów administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością Klubu – na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 a RODO.

5.      Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6.      Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 • Polski Związek Piłki Nożnej / Wojewódzki Związek Piłki Nożnej / Podokręg Sosnowiec Śl.ZPN
 • Gmina Sosnowiec oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie koniecznym do udokumentowania  otrzymanych przez Klub dotacji
 • Firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe,
 • Podmioty lecznicze,
 • Podmioty zewnętrzne wspierające Klub w świadczeniu usług drogą  elektroniczną, realizujące usługi informatyczne, konsultingowe, audytowe, marketingowe, sponsorzy, partnerzy, akcjonariusze, inne podmioty trzecie,
 • Kluby piłki nożnej, w związku z organizacją rozgrywek oraz organizatorzy turniejów i eventów.

7.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania przyczyn tego przetwarzania, w tym do momentu wycofania zgody, jeśli była ona przesłanką legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa.

8.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich modyfikacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie zabraniają tego przepisy prawa.

9.      W przypadku, gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego.

10.  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania, Klub zastosuje odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz  umożliwi uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

11.  Pani/Pana dan nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.