Regulamin rodzica / opiekuna KS ZEW Sosnowiec obowiązujący od dn. 31.03.2019

Każdy rodzic/opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem Akademii Piłkarskiej KS ZEW Sosnowiec oraz przestrzegania jego zasad. Zgłoszenie dziecka oraz obecność w zajęciach do jednego z zespołów naszej Akademii oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń. Regulamin dostępny jest na stronie www.zew-sosnowiec.pl w zakładce „Regulamin Akademii Piłkarskiej ZEW” a rodzice/opiekunowie zostali poinformowani o konieczności zapoznania się z regulaminem poprzez wiadomości SMS oraz poprzez trenerów prowadzących. W przypadku braku pisemnego sprzeciwu w ciągu 14 dni od momentu publikacji regulaminu uważa się że regulamin KS ZEW Sosnowiec został zaakceptowany przez rodzica/opiekuna.

§1. Zasady ogólne

1. Warunkiem przyjęcia oraz uczestnictwa w Akademii Piłkarskiej KS ZEW Sosnowiec (zwaną dalej Akademią Piłkarską) jest wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej (dostępnej u trenera danego zespołu/rocznika) oraz wykonanie badań lekarskich niezbędnych przy wysiłku sportowym, powtarzanych, co pół roku na zlecenie klubu.

2. Deklaracja członkowska określa status zawodników / rodziców lub opiekunów jako członków-wspierających KS ZEW Sosnowiec
(zgodnie z pkt3, § 14,Rozdz. III Statutu KS ZEW Sosnowiec z dn. 04.12.2017)

3. Członkostwo w Akademii Piłkarskiej ma charakter odpłatny i dobrowolny.

4. Opłata członkowska uiszczana jest na rachunek bankowy klubu: Reiffesien Bank: 97 1750 0012 0000 0000 3466 5478. Składka bezwarunkowo musi zostać zaksięgowana na koncie klubu do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

5. Składka członkowska opłacana jest 10 miesięcy w roku. W związku z powyższym lipiec oraz sierpień jest miesiącem bezskładkowym z wyłączeniem dodatkowych zajęć organizowanych przez klub w okresie wakacyjnym, według wcześniej ustalonych składek. Udział w zajęciach wakacyjnych nie jest obowiązkowy. Składka członkowska nie podlega zmniejszeniu bądź umorzeniu w przypadku wyjazdów w okresie trwania zajęć.

6. Składka nie jest opłatą za jakąkolwiek usługę świadczoną przez Akademię Piłkarską a świadomą formą wsparcia Akademii Piłkarskiej KS ZEW Sosnowiec na którą łączą się wynagrodzenia trenerów, opłaty sędziów, zakup sprzętu sportowego, opłaty turniejowe bądź wynajem obiektów sportowych jak również statutowe wydatki klubu.

7. Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z opłaty członkowskiej, składka członkowska może zostać umorzona lub zmniejszona tylko i wyłącznie w przypadku udokumentowanej przebytej choroby (zaświadczenie lekarskie) lub kontuzji – trwającej ponad miesiąc bądź udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej za zgodą Zarządu KS ZEW Sosnowiec w terminie 10 dniu od zakończenia choroby/kontuzji.

8. Członkowie Akademii Piłkarskiej którzy zalegają z płatnościami przez okres 30 dni będą automatycznie skreśleni z listy zawodników.

9. W przypadku nie zgłoszonej nieobecności trwającej dłużej niż miesiąc trener prowadzący wykreśla danego zawodnika/-czkę z listy członków Akademii Piłkarskiej. Wobec powyższego ponowne przyjęcie zawodnika/-czkę w poczet członków Akademii Piłkarskiej, a co za tym idzie na zajęcia treningowe jest możliwe poprzez uregulowanie zaległości oraz uiszczenie opłaty za następny miesiąc z góry i za zgodą trenera oraz zarządu KS ZEW Sosnowiec.

10. W przypadku zalegania z płatnościami składek członkowskich Zarząd klubu lub osoba upoważniona ma prawo wysłać ponaglenie dotyczące uregulowania opłat.

11. W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach, rodzic zobowiązany jest powiadomić Zarząd KS ZEW Sosnowiec pisemnie lub mailowo w terminie 7 dni od momentu rezygnacji.

§2. Prawa i obowiązki rodziców / opiekunów zawodników / -czek KS ZEW Sosnowiec

1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich koncentrację.

2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu muszą zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

5. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora Akademii Piłkarskiej ZEW bądź Zarządu Klubu.

6. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.

7. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Akademia Piłkarska nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach.

8. Rodzice/opiekunowie mogą zapoznać się ze statutem klubu dostępnym w sekretariacie klubu.

§3. Postanowienia Końcowe

1. Akademia Piłkarska zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie.

2. Akademia Piłkarska zastrzega sobie prawo do zwiększenia opłaty członkowskiej w zależności od sytuacji – po uprzednim poinformowaniu rodziców/opiekunów.

3. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregoś z punktu regulaminu jest podstawą do ustania członkostwa ze skutkiem natychmiastowym.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie statut klubu KS ZEW Sosnowiec bądź uchwała Zarządu KS ZEW Sosnowiec.


Regulamin zawodnika KS ZEW Sosnowiec obowiązujący od dn. 01.01.2019

1. Każdy zawodnik Akademii Piłkarskiej ZEW Sosnowiec ma obowiązek godnego reprezentowania klubu zarówno na boisko jak i w życiu codziennym.

2. Zachowanie codzienne powinno charakteryzować się szacunkiem do kolegów trenerów oraz osób, które spotykamy na terenie klubu.

3. Zawodnik Akademii Piłkarskiej ZEW Sosnowiec powinien charakteryzować się poszanowaniem innych zawodników zarówno we własnym zespole jak też drużynie przeciwnika.
Zawsze przestrzegając zasady Fair Play oraz dobrego wychowania.

5. Zawodnik Akademii Piłkarskiej ZEW Sosnowiec zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa w treningach oraz zawodach sportowych. Powinien charakteryzować się:
punktualnością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością, kulturą osobistą.

6. Na zajęcia zawodnik przychodzi co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem treningu.

7. Zawodnik Akademii Piłkarskiej ZEW Sosnowiec jest zobowiązany do wykonywania poleceń dotyczących realizacji ćwiczeń w czasie treningu oraz przestrzeganie zasad ich wykonania.

8. Zawodnik zobowiązany jest o dbanie o sprzęt sportowy oraz przyrządy treningowe . Zawodnik po każdych zajęciach zbiera sprzęt sportowy chyba, że trener wyda inne polecenie.

9. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego obuwia uzależnionego od warunków i miejsca treningów.

10. Stroje zawodników powinny być czyste i zadbane, obowiązkowo zawodnik koniecznie musi posiadać getry, ochraniacze oraz butelkę z wodą.

11. Zawodnik klubu ma kategoryczny zakaz grania oraz trenowania w innym klubie sportowym. Wszelka inna aktywność sportowa tj. testy, obozy sportowe, zawody międzyszkolne powinny być konsultowane z trenerem oraz z koordynatorem klubu.

12. Każdy zawodnik dba o higienę osobistą. W tym celu na każdy trening ma odpowiednio przygotowany strój treningowy.

Możliwość komentowania została wyłączona.